Voorwaarden

printer_logo_low_res
De algemene voorwaarden zin gedeponeerd bij de Kamer van koophandel van Arnhem.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten te
sluiten tussen Noisa BV, kantoorhoudende te Ede (“Verkoper”) en een wederpartij (“Afnemer”) strekkende tot levering van producten (“Producten”)en diensten (“Diensten”) door Verkoper, alsmede op de aan die overeenkomst ten grondslag liggenderechtshandelingen.
1.2 Aanvullende en afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover dit
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Verkoper slechts nadat en voor zover
Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, inwelke vorm ook gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld. Indien Afnemer langs elektronischeweg een verklaring inhoudende een aanbod of aanvaarding aan Verkoper heeft doen toekomen,dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen indien Verkoper hetzij dieverklaring van Afnemer langs elektronische weg heeft bevestigd, hetzij in aanvang heeft genomenmet de uitlevering van de Producten en/of Diensten.
2.2 Orders die mondeling zijn geplaatst dienen, indien dat door Verkoper wordt verlangd,
schriftelijk door Afnemer te worden bevestigd.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of documentatie door Verkoper verplicht ons niet tot acceptatie van een order.
2.4 Verkoper en Afnemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische
communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden is voldaan. Met name ookhet ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en deaanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als eenvermoeden van bewijs.

3. Prijzen
3.1 De Prijzen zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Producten en/of
Diensten zoals op internet en offertes wordt vermeld. De prijzen zijn Ex Works(Incoterms 2000), exclusief BTW.
3.2 Verkoper heeft het recht de overeengekomen prijzen vóór de aflevering te wijzigen in geval
van stijgingen van de prijzen van kostprijsfactoren zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen,loonkosten of in geval van overheidsmaatregelen, wanneer deze stijgingen of maatregelenzich hebben voor gedaan na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóórhet moment van aflevering.
3.3 Alle prijzen zijn netto indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.

4. Levering
4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal levering plaatsvinden Ex Works
(Incoterms 2000) Verkoper. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 3, zal voor leveringen vankleine hoeveelheden Producten een opslag aan de prijzen worden toegevoegd, welke leveringenvan kleine hoeveelheden en opslagen nader zijn omschreven in de offertes.
4.2 Afnemer is verplicht om de Producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem
worden geleverd en, wanneer is overeengekomen dat Verkoper tevens Diensten verricht, omhiertoe aan Verkoper alle mogelijkheden en medewerking te bieden.
4.3 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor de afname vanProducten en/of Diensten, is Verkoper gerechtigd voor rekening en risico van Afnemer te zake allemaatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die Verkoper wenselijk voorkomen, onverminderdhet recht van Verkoper de koopprijs of bedongen vergoeding te vorderen, dan wel aan eenderde te leveren. De extra kosten en de eventuele schade, die in dit geval voor Verkoper ontstaan,kunnen op de Afnemer worden verhaald. Wanneer Verkoper in dit geval Producten aan een derdelevert, is Verkoper gerechtigd hetgeen hij voor die Producten minder ontvangt op Afnemer te verhalen.
4.4 Door Verkoper opgegeven levertijden of andere termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn
als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een, al danniet door Verkoper aan Afnemer vooraf meegedeelde, niet tijdige levering van Producten en/of niettijdig verrichten van Diensten, dient Verkoper derhalve in gebreke te worden gesteld,waarbij Verkoper een volgens hem redelijke termijn wordt gegeven om alsnog zijn verplichtingenna te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is Afnemer slechts bevoegd deovereenkomst te ontbinden voor zover er nog geen Producten zijn geleverd of Diensten zijnverricht. Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet totbeperkt tot winstderving en bedrijfsschade, als gevolg van vertragingen.
4.5 Het is Verkoper toegestaan geplaatste orders in gedeelten uit te voeren. Indien de orders in
gedeelten worden uitgevoerd, is Verkoper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.6 Verkoper is gerechtigd de kosten van eventuele verpakking afzonderlijk in rekening te
brengen. De verpakking wordt niet teruggenomen. Mocht Verkoper daartoe echter op grond vanwet- of regelgeving worden gehouden, dan zijn de kosten die aan de terugneming of deverwerking van deze verpakking zijn verbonden, voor rekening van Afnemer. Bij de bestelling vanelektronische toestellen, worden –indien van toepassing– recyclebijdragen in rekening gebracht.

5. Print Producten
5.1 Indien Verkoper orders ontvangt met betrekking tot producten ten behoeve van Afnemer te
bedrukken (“Print Producten”), is Afnemer verplicht tot het aanleveren van directreproduceerbaar materiaal van, naar het redelijke oordeel van Verkoper, goede kwaliteit.
5.2 De kleur van de Print Producten kan in werkelijkheid afwijken van de foto op de website. We kunnen geen kleurgaranties geven. U kunt ten alle tijde een proefexemplaar bestellen ter beoordeling van de kwaliteit of exacte kleuren.
5.3 Tot het afgeven van een drukproef van Print Producten (“Drukproef”) voorafgaande aan de
vervaardiging van dergelijke producten, is Verkoper uitsluitend gehouden indien en voor zover datvoor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.In dergelijke gevallen is Verkoper gehouden om Afnemer een Drukproef toe te sturen tergoedkeuring. Afnemer is gehouden om binnen 24 uur na ontvangst van de Drukproef, aan Verkoperzijn goedkeuring dan wel zijn afkeuring mede te delen.
5.4 Geringe afwijkingen van de Print Producten van de Drukproef, waaronder maar niet beperkt
tot kleurschakeringen, logo en/of afmetingen zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan dezijde van Verkoper.
5.5 Een Drukproef wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, indien Afnemer niet binnen 5
werkdagen na ontvangst van de Drukproef zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.
5.6 Alle kosten in verband met de door Verkoper te verrichten werkzaamheden ten behoeve van
de Print Producten zullen afzonderlijk bij Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijkuitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.7 Verkoper is gerechtigd om 10% meer of minder van het door Afnemer in de order
aangegeven aantal Print Producten te leveren aan en te factureren bij Afnemer.

6. Textiel Producten
6.1 Indien Verkoper orders ontvangt met betrekking tot textiel producten, waarvan Afnemer zelf
onder meer kleur, type en maat bepaalt (“Textiel Producten”), kan Afnemer een staalmonster(“Staalmonster”) van dergelijke producten bestellen. Bestelling van een Staalmonster dient voorof bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk overeen gekomen te worden doorAfnemer en Verkoper. Afnemer is gehouden om binnen 24 uur na ontvangst van het Staalmonster,aan Verkoper zijn goedkeuring dan wel zijn afkeuring mede te delen.
6.2 Geringe afwijkingen van de Textiel Producten van het Staalmonster, waaronder maar niet
beperkt tot kleur, maat en/of logo’s, zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde vanVerkoper.
6.3 Een Staalmonster wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, indien Afnemer niet
binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Staalmonster zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.
6.4 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 11, komen in het geval dat door Afnemer een
Staalmonster is besteld en is goedgekeurd overeenkomstig artikel 6.2 en 6.3, alle mogelijkevorderingen die tot strekking hebben dat de aan Afnemer geleverde producten niet aan deovereenkomst beantwoorden, te vervallen.
6.5 Alle kosten in verband met de door Verkoper te verrichten werkzaamheden ten behoeve van
de Textiel Producten zullen afzonderlijk bij Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijkuitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.6 Verkoper is gerechtigd om 10% meer of minder van het door Afnemer in de order
aangegeven aantal Textiel Producten te leveren aan en te factureren bij Afnemer.

7. Betaling
7.1 Betaling dient altijd te geschieden op pro forma factuur basis, tenzij Verkoper en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen. Na levering van Producten ontvangt men de definitieve factuur. Deze factuur kan afwijken van de pro forma factuur als gevolg van meer- of minderlevering of wijzigingen in de opdracht na orderverstrekking.
7.2 Onverminderd de aan Verkoper toekomende rechten voortvloeiend uit de wet of
overeenkomst, is de Afnemer indien hij enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen 14 dagenna factuurdatum heeft voldaan, in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper onmiddellijkopeisbaar tot het volle bedrag. Verkoper heeft dan tevens aanspraak op vergoeding vanwettelijke rente (zoals deze geldt voor handelsovereenkomsten) vermeerderd met twee procent,over het openstaande bedrag tot het moment van volledige betaling.
7.3 Wanneer Afnemer niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk een gegronde aanmerking
heeft gemaakt op het factuurbedrag, wordt hij geacht dit bedrag te hebben goedgekeurd.
7.4 Ingeval van niet stipte betaling door Afnemer, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor zijn rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen dekosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten, welke kosten tenminste 15% van hettotaal verschuldigde bedrag beslaan met een minimum van Euro 500 (exclusief BTW). Het in dit lidbepaalde laat onverlet de overige aan Verkoper toekomende rechten uit de wet of dezealgemene voorwaarden.
7.5 Afnemer is verplicht alle door Verkoper gemaakte kosten te vergoeden die verband houden
met een gerechtelijke procedure waarbij Afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijkis gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externedeskundigen, deurwaarders en advocaten en dergelijke, ook voor zover deze het door de rechterterzake toegewezen bedrag overtreffen.

8 Conformiteit
8.1 De afgeleverde Producten mogen in gewicht, maat, getal, kleur, concentratie, samenstelling,
soortelijk gewicht, 10% afwijken van hetgeen is overeengekomen.
8.2 Monsters en modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Aan afbeeldingen
van Producten in catalogi/internet/offerte en/of ander advertentie- of promotiemateriaal van Verkoper ofaanprijzingen in het algemeen gedaan door Verkoper kunnen door Afnemer geen rechten wordenontleend.

9. Vergunningen e.d.
9.1 Afnemer is er voor verantwoordelijk dat alle vergunningen, concessies, licenties,
toestemmingen e.d. die nodig mochten zijn voor het door Verkoper kunnen leveren van deproducten en voor het anderszins door Verkoper kunnen voldoen aan zijn verplichtingen tijdig enin de juiste vorm zijn verkregen.
9.2 De kosten verbonden aan het verkrijgen van dergelijke vergunningen, concessies, licenties,
toestemmingen e.d. zijn voor rekening van Afnemer.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van de aan Afnemer geleverde en te leveren
Producten totdat volledige betaling is ontvangen uit hoofde van alle koopprijzen, alsmede vaneventueel door Afnemer verschuldigde bedragen met betrekking tot de verrichte Diensten en vanvorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door Afnemer in de nakoming van zijnverplichtingen.
10.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan mag deze
de Producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
10.3 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als
herkenbaar eigendom van Verkoper op te slaan. Hij is tevens verplicht deze Producten teverzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van Afnemer uithoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Verkoper door Afnemer aan Verkoperworden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Verkoper jegens Afnemer.
10.4 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper, of
Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zaltekortschieten, is Verkoper bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terugte nemen, onverminderd zijn recht op verdere schadevergoeding. Afnemer is verplicht te dien zakealle medewerking te verschaffen. Alle kosten die verband houden met de terugneming zijn voorrekening van Afnemer. Indien de Afnemer na terugneming alsnog aan al zijn verplichtingen jegensverkoper voldoet, zijn alle kosten die verband houden met de teruggave van deteruggenomen Producten voor rekening van Afnemer.

11. Klachten
11.1 De Afnemer dient de Producten bij levering te onderzoeken op tekorten zichtbare gebreken
en, indien gebreken of tekorten worden geconstateerd, hiervan onmiddellijk na afleveringschriftelijk en gemotiveerd melding te maken aan Verkoper.Niet-zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 2 dagen na ontdekking en in ieder geval binnen 2 dagen nadat Afnemer deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Verkoper te melden.
11.2 Afnemer is gehouden om na indiening van de voorbedoelde klacht bij Verkoper aan Verkoper
alle medewerking te verlenen om de klacht op zijn gegrondheid te onderzoeken. Indien de klacht van Afnemer ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten van onderzoek voor rekening van Afnemer.
11.3 Indien Verkoper heeft kunnen constateren dat sprake is van een gebrek of een tekort en welk
gebrek of tekort hem tijdig door Afnemer is gemeld, dan is Verkoper, te zijner keuze, uitsluitendgehouden tot vervanging van de gebrekkige Producten, aflevering van de ontbrekende Producten of het bedrag dat in verband met de gebrekkige zaak in rekening is gebracht te crediteren of (gedeeltelijk) terug te betalen. Als Verkoper kiest voor teruggave van (een deel van) de koopprijs, dan zullen eerst de gebrekkige Producten (de gehele order) door Afnemer aan Verkoper dienen teworden geretourneerd.
11.4 Afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen Verkoper kunnen doen gelden indien de
Producten na levering geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt, be- of verwerkt of vermengd met andereProducten, waaronder niet begrepen is installatie door of namens Verkoper.
11.5 Iedere aanspraak tot betaling van een geldbedrag en/of vervanging van de zaak, uit welke
hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt op het vroegste van de navolgende momenten: a) bij niet tijdige melding overeenkomstig artikel 11.1 of b) 6 maanden na het moment van aflevering. Voor zover het Producten betreft met een waarde van minder dan Euro 700,-, Producten zonder een elektronische component of Producten die niet aante merken zijn als elektronische Producten, is de termijn als genoemd onder b) 6 maanden.

12. Overmacht
12.1 Indien Verkoper niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden
zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming door Verkoperniet mogelijk is langer duurt of zal duren dan 3 maanden, is Verkoper bevoegd deovereenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoedingbestaat.
12.2 Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht aan de zijde van Verkoper en/of aan de
zijde van Afnemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aanzijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds uitgevoerde respectievelijk hetuitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsbetrof het een afzonderlijke overeenkomst.
12.3 Onder overmacht van Verkoper wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle omstandigheden
ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer vanVerkoper kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen transportmoeilijkheden,geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van (toe)leveranciers van Verkoper, geheelof gedeeltelijk in gebreke zijn van derden, die door Verkoper zijn ingeschakeld voor de uitvoeringvan de overeenkomst, beperkende overheidsmaatregelen (waaronder: het niet verkrijgen vaneen benodigde vergunning) van welke aard ook, storing of onderbreking in de levering ofbeschikbaarheid van energie, storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaarnutsbedrijf, storing of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen,halffabrikaten, eindproducten, elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van ofverband houdt met het zogenaamde millenniumprobleem, en voorts iedere omstandigheid dieVerkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Verkoper geen invloed kanuitoefenen.

13. Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Verkoper op grond van toerekenbare tekortkoming is beperkt tot
hetgeen is bepaald in artikel 11.3.
13.2 Verkoper is echter niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot
bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Afnemer.
13.3 Afnemer vrijwaart Verkoper volledig voor alle aanspraken verband houdend met aan Afnemer
geleverde Producten of Diensten, die derden uit welke hoofde ook tegen Verkoper doen gelden.
13.4 De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet in de gevallen waarbij de
schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van of toerekenbaar aan Verkoper of totde zijn bedrijfsleiding behorende ondergeschikten.

14. Verrichten van Diensten
14.1 Indien Verkoper in verband met de overeenkomst Diensten dient te verrichten, geldt dat hij
daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen. Verkoper garandeert echternimmer het resultaat van de te verrichten Diensten.
14.2 Bij een terechte klacht en tijdig ingediende klacht in verband met de verrichte Diensten of te
verrichten Diensten, is Verkoper te zijner keuze slechts gehouden om het gebrek te herstellen, deDienst opnieuw te verrichten, of het bedrag dat in verband met de Dienst in rekening is gebracht- naar zijn redelijk oordeel geheel of gedeeltelijk - te crediteren of geheel of gedeeltelijk terug tebetalen.
14.3 Alle aanspraken in verband met verrichte Diensten vervallen uiterlijk 5 werkdagen nadat de
betreffende Diensten zijn verricht of hadden moeten verricht, of zoveel eerder als dat uit de wetvoortvloeit.
14.4 Het bepaalde in artikel 13 is van overeenkomstige toepassing op de eventuele aansprakelijkheid in verband met de te verrichten Diensten door Verkoper of in ver band met
door reeds door hem verrichte Diensten. De verwijzing in artikel 13.1 naar artikel 11.3 dient indit kader te worden beschouwd als een verwijzing naar artikel 14.2.

15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1 De intellectuele eigendom- en auteursrechten in alle software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door of namens Verkoper zijn
en/of is verstrekt, berusten bij Verkoper. Het is Afnemer niet toegestaan die software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie van Verkoper zonder de schriftelijke toestemming van Verkoper te kopiëren. Verkoper dient alle van Verkoper ontvangen informatie enknow how strikt vertrouwelijk te behandelen en het is Afnemer niet toegestaan die informatie enknow how zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper aan derden mee te delen.Het is Afnemer evenmin toegestaan om deze informatie en know how aan te wenden voor anderegevallen dan waarin bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijnuitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien.
15.2 Het is Afnemer niet toegestaan tekeningen, software, stereotypen, mallen, gereedschappen e.d. (zelfs indien deze zijn vervaardigd in samenwerking of voor rekening van Afnemer) en de
zaken die daarmee vervaardigd zijn te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper of op een andere wijze te gebruiken dan waarop bij een overeenkomst waarop dezealgemene voorwaarden van toepassing zijn, uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien.Mallen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van Verkoper, ook indien zij zijn vervaardigd op bestellingvan Afnemer en/of de kosten van vervaardiging aan Afnemer in rekening zijn gebracht.Indien bij de nakoming van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassingzijn, intellectuele eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven kunnen worden geroepen, komendeze rechten toe aan Verkoper en zullen deze rechten voorzover noodzakelijk door Afnemer aanVerkoper worden overgedragen.
15.3 Afnemer vrijwaart Verkoper tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, levering of
het gebruik van een Product of Dienst, gemaakt c.q. verricht volgens specificaties van Afnemer.Deze vrijwaring geldt tevens wanneer Verkoper in opdracht van Afnemer wijzigingen in eenbestaande zaak of werk dient aan te brengen.

16. Afstand van rechten door Verkoper
16.1 Een afstand van een of meerdere rechten door Verkoper met betrekking tot een overtreding
van een bepaling van deze algemene voorwaarden vormt geen afstand van een of meerdererechten met betrekking tot overtreding van andere bepalingen, noch met betrekking tot eenvolgende overtreding van diezelfde bepaling.

17. Diverse bepalingen
1. Noisa BV is gevestigd te Ede (6712 AD) aan de Veenderweg 94 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 56454848. Het IBAN identificatienummer is NL46INGB0006398088 tnv Noisa BV.
2. Noisa BV is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur op 0318 – 640001 of per email op info@promoplaats.nl.
3. Noisa BV streeft erna om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 1 werkdag te beantwoorden.
4. Uit informatief oogpunt sturen wij regelmatig per e-mail nieuwsbrieven aan onze klanten. Deze kunnen te allen tijde afgezegd worden.

Algemene voorwaarden Noisa BV, Ede 2016